Regulamin
Regulamin Bet Trans


Spis Treści

Wstęp

    art. 1 Definicje
    art. 2 Usługi świadczone w ramach Bet Trans
    art. 3 Rejestracja
    art. 4 Przesyłki
    art. 5 Ogłoszenia
    art. 6 Tryb Ofertowy
    art. 7 Umowy
    art. 8 Komunikacja pomiędzy Użytkownikami
    art. 9 Płatności  i Opłaty
    art. 10 Obowiązki i Funkcja Bet Trans
    art. 11 System Informacji Zwrotnej (Komentarze i Oceny)
    art. 12 Strona Użytkownika
    art. 13 Treści publikowane przez Użytkowników
    art. 14 Blokada Konta
    art. 15 Usunięcie Konta
    art. 16 Polityka Prywatności
    art. 17 Zmiany w Regulaminie
    art. 18 Reklamacje
    art. 19 Zakończenie działalności przez Bet Trans

Załączniki:

    1) Tworzenie Ogłoszenia
    2) Prowizje
    3) Zabronione treści
    4) Przerwy w działaniu Bet Trans
    5) Polityka prywatności
    6) Wzór podania o odstąpienie od Umowy
    7) Wzór formularza reklamacyjnego
    8) Prawa Użytkownika do odstąpienia od Umowy

Wstęp:

    1. Regulamin ten określa ogólne warunki, zasady oraz sposób, w jaki świadczone są usługi w serwisie Bet Trans.
    2. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno Użytkowników, jak i firmy XXX (która zarządza serwisem Bet Trans). Korzystanie z Bet Trans oznacza, że Użytkownik w całości zaakceptował ten Regulamin i zdaje sobie sprawę, że definiuje on sposób, w jaki świadczone są usługi w serwisie Bet Trans.
    3. Kontakt z obsługą Bet Trans może mieć miejsce poprzez drogę telefoniczną (nr XXXX) lub mailową (e-mail: XXXX).
    4. Regulamin jest dostępny na stronie serwisu Bet Trans.
    5. Wszelkie prawa do Bet Trans (wliczając prawa autorskie i własności intelektualnej do jego komponentów) są własnością XXX. Z tego powodu korzystanie z ww. serwisu musi odbywać się w zgodzie z tym Regulaminem.
    6. Istotą korzystania z serwisu Bet Trans jest możliwość zawierania umów na przewóz towarów pomiędzy Zlecającym a Spedytorem.  Ponadto, Użytkownicy mogą przeglądać Ogłoszenia dodane przez innych Użytkowników, partnerów Bet Trans, oraz inne informacje.
    7. Przez korzystanie z Bet Trans rozumiemy zapoznanie się przez Użytkowników z treściami zawartymi na stronie serwisu.
    8. Korzystanie z Bet Trans musi być zgodne z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
    9. Minimalne wymagania sprzętowe potrzebne do korzystania z Bet Trans:
        1) komputer z dostępem do Internetu
        2) adres e-mail
        3) zainstalowana przeglądarka internetowa
        4) pliki ‘cookies’ oraz opcja Javascript włączone w przeglądarce
    10. Użytkownicy mogą korzystać z treści umieszczonych na Bet Trans tylko na własny użytek. Zabronione jest używanie ich do celów, które mogłyby zaszkodzić Bet Trans i XXX.
    11. Korzystanie z Bet Trans w taki sposób, który narusza obowiązujące prawo, prywatne interesy innych Użytkowników oraz dobre maniery, jest zabronione.

1) Definicje:

W regulaminie występują pojęcia, które zostaną wyjaśnione w tej sekcji:
    - Konto – darmowe dla każdego Użytkownika; gromadzone są tam dane Użytkownika
    - Rejestracja – proces tworzenia Konta
    - Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, która zarejestrowała się w Bet Trans i otrzymała dostęp do usług świadczonych w serwisie.
    - Przedsiębiorca - oznacza przedsiębiorcę w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004r. nr 173, poz. 1807 ze zm.).
    - Przewoźnik – Przedsiębiorca oferujący Oferty Transportu
    - Zlecający – Użytkownik, który chce zlecić transport Przewoźnikowi
    - Usługa Przewozowa – usługa oferowana przez Przewoźnika dla Zlecającego, składająca się z odbioru, załadunku, przewozu i dostawy Przesyłki do jej miejsca docelowego oraz innych czynności opisanych w Ogłoszeniu.
    - Ogłoszenie – opublikowane przez Zlecającego, które dotyczy transportu Przesyłki i dodatkowych czynności z tym związanych
    - Wyróżnione Ogłoszenie – wyświetlone na liście Ogłoszeń wyróżnionych lub oznaczone jako ‘Pilne’
    - Tryb Ofertowy – Zawarcie umowy między Zlecającym a Przewoźnikiem: Przewoźnicy składają Oferty a Zlecający wybiera spośród nich
    - Oferta – składana przez Przewoźników; dotyczy Usługi Przewozowej zgodnie z Ogłoszeniem
    - Umowa – zawarta pomiędzy Zlecającym i Przewoźnikiem na wykonanie Usługi Przewozowej w momencie wyboru Oferty przez Zlecającego. Zlecający jest zobowiązany do zapłaty Wartości Usługi za wykonaną Usługę.
    - Wartość Usługi – Cena ustalona w Ofercie, którą Zlecający ma zapłacić Przewoźnikowi za Usługę Przewozową. Powinna ona zawierać wszelkie koszty, jakie Przewoźnik poniesie podczas wykonywania Usługi. Jest ona kwotą brutto i po jej zapłacie przewoźnikowi nie należą się dalsze wynagrodzenia tytułem Umowy.
    - Prowizja – kwota, którą Przewoźnik musi zapłacić gdy jego Oferta zostaje wybrana przez Zlecającego. Sposób jej obliczenia podany jest w załączniku 2.
    - Regulamin – zbiór zasad korzystania z Bet Trans wraz z załącznikami
    - Przesyłka – przedmiot (ale również zwierzę lub osoba), który może być przewieziony w ramach Usługi Przewozowej zgodnie z zasadami Regulaminu.
    - Partner Bet Trans – firma wynajęta przez XXX do świadczenia usług w ramach Bet trans
    - Pomoc – opcja, która pozwala Użytkownikom znaleźć odpowiedź na wiele pytań dotyczących użytkowania Bet Trans
    - Strona Użytkownika – miejsce, gdzie wyświetlane są różne informacje na temat Użytkownika

2) Usługi świadczone w ramach Bet Trans

    1. Usługi w ramach Bet Trans świadczone są zgodnie z Regulaminem.
    2. Korzystając z  Bet Trans, Użytkownicy mogą:
        a) przeglądać wszelkie treści w serwisie
        b) prowadzić bezpłatne konto w serwisie
        c) jako zlecający – dodawać oraz wyświetlać Ogłoszenia za darmo
        d) dodawać Wyróżnione Ogłoszenia – za opłatą lub w zamian za Udostępnienie ich na Facebooku.
        e) Przewoźnicy mogą składać Oferty Usługi Przewozowej za darmo
        f) umieszczać komentarze oraz Oceny innych Użytkowników
        g) sprawdzać certyfikaty i uprawnienia Przewoźników
        h) udostępnić wtyczkę plug-in Bet Trans 
    3. Umowa:
        a) na przeglądanie zawartości Bet Trans jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Użytkownik usuwa swoje Konto w serwisie.
        b) na prowadzenie konta w serwisie Bet Trans zawierana jest na czas nieokreślony i zostaje rozwiązana gdy Użytkownik złoży wniosek o usunięcie konta lub gdy zostaje ono usunięte zgodnie z art. 15 Regulaminu.
        c) na dodawanie Ogłoszeń jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Zlecający wybiera Ofertę Przewoźnika lub gdy Ogłoszenie zostaje usunięte zgodnie z art. 5 Regulaminu.
        d) na dodawanie Wyróżnionych ogłoszeń jest zawierana na okres czasu określony w formularzu i zostaje rozwiązana gdy ten okres upływa.
        e) na składanie Ofert Usługi Przewozowej jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Tryb Ofertowy jest zamknięty lub gdy Oferta zostaje wycofana zgodnie z art. 6 Regulaminu.
        f) na udostępnianie formularza umożliwiającego Zlecającym dodawanie Ogłoszeń jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Ogłoszenie zostaje dodane zgodnie z art. 5 Regulaminu.
        g) na udostępnianie formularza umożliwiającego Przewoźnikom składanie Ofert jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy dane zostają wprowadzone zgodnie z art. 6 Regulaminu.
        h) na udostępnienie warunków do podpisania Umowy jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Przewoźnik zapłaci Prowizję.
        i) na dodawanie Komentarzy oraz Ocen innych Użytkowników jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Ocena lub Komentarz zostają dodane.
        j) na sprawdzanie certyfikatów i uprawnień Przewoźników jest zawierana na czas określony i zostaje rozwiązana gdy Bet Trans potwierdza lub odmawia potwierdzenia faktu posiadania przez Przewoźnika tychże dokumentów.
    4. Korzystając z Bet Trans, Użytkownicy mogą również korzystać z usług oferowanych przez Partnerów Bet Trans (na warunkach określonych przez Partnerów)
    5. Użytkownicy mogą odstąpić od którejkolwiek usługi z punktu 3) powyżej bez podawania przyczyny, za pomocą formularza z Załącznika 6 lub usuwając Konto.

3) Rejestracja

    1. Użytkownik może korzystać z Bet Trans jeśli spełnia poniższe warunki:
        a) ukończy Rejestrację
        b) akceptuje Regulamin
        c) wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych
    2. Osoba fizyczna musi podać: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, nazwę Użytkownika oraz hasło
    3. Osoba fizyczna, która łączy swoją działalność gospodarczą z działalnością w Bet Trans musi podać dodatkowo: nazwę i adres działalności oraz numery NIP i Regon.
    4. Do rejestracji osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej potrzebna jest osoba upoważniona do ich reprezentowania. By zarejestrować się w Bet Trans, osoba ta musi podać swoje imię i nazwisko, stanowisko w firmie, adres e-mail, nr telefonu, nazwę osobowości oraz numery NIP, KRS i Regon.
    5. Użytkownicy mogą dodawać informacje na swoim profilu zarówno podczas Rejestracji, jak i później, pod warunkiem, że te informacje nie prowadzą do wykluczenia Bet Trans z  pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans. Wszelkie informacje podane w Profilu są widoczne dla odwiedzających serwis.
    6. Kończąc proces Rejestracji, Użytkownik potwierdza, że zapoznał(a) się z treścią Regulaminu i akceptuje go, dobrowolnie korzysta z usług oferowanych w ramach Bet Trans i że podane dane są zgodne z prawdą.
    7. Przy Rejestracji Użytkownicy zgadzają się na otrzymywanie informacji komercyjnych na podany nr telefonu lub adres e-mail. Cofnięcie tej zgody jest możliwe w każdej chwili, dzięki postępowaniu zgodnie z instrukcjami zawartymi w każdej takiej wiadomości.
    8. Po ukończeniu czynności opisanych w punktach 1-4 tego artykułu, Użytkownicy otrzymują wiadomość potwierdzającą Rejestrację. Gdy zostaje ona potwierdzona, Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich Usług oferowanych przez Bet Trans.
    9. Dane podane przy Rejestracji mogą zostać poddane weryfikacji przez obsługę Bet Trans.
    10. Jeśli dane podane przy Rejestracji okażą się fałszywe, Bet Trans może odmówić świadczenia usług lub rozwiązać umowę z Użytkownikiem.
    11. Podczas weryfikacji Konto nie jest w pełni sprawne. Użytkownicy mogą logować się do serwisu i mają dostęp do informacji, ale nie mogą umieszczać Ogłoszeń, składać i akceptować Ofert, komunikować się z innymi Użytkownikami przez serwis oraz umieszczać Ocen i Komentarzy.
    12. Konto Użytkownika zawiera informacje podane przez Użytkownika w formularzu Rejestracji. Jeśli jakiekolwiek informacje ulegają zmianie, Użytkownik powinien nanieść poprawki jak najszybciej za pomocą odpowiedniego formularza. Użytkownik nie może zmienić Nazwy Użytkownika samodzielnie.
    13. Użytkownicy są zobowiązani podawać prawdziwe informacje.
    14. Jeden Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto.
    15. Użytkownicy mogę zintegrować swoje Konto w serwisie Bet Trans z kontem na Facebooku, jednak nie jest to obowiązkowe. Zapewnia to zapasową kopię ich ustawień. Ponadto, informacje o Użytkowniku z Facebooka będą wyświetlane również w serwisie.

4) Przesyłki

    1. Zlecający jest zobowiązany umieszczać takie Ogłoszenia, które nie naruszają prawa lub dobrych obyczajów, np. o transport niebezpiecznych lub nielegalnych przedmiotów.
    2. Niebezpieczne materiały lub przedmioty muszą zostać odpowiednio opisane w Ogłoszeniu. Przewoźnik i Zlecający powinni ustalić warunki transportu.
    3. Transport zwierząt powinien odbywać się zgodnie z normami prawnymi państw, w których on się odbywa. Obie strony są odpowiedzialne za bezpieczny transport, a Przewoźnik powinien zapewnić odpowiedni środek transportu.
    4. Zlecający jest w pełni odpowiedzialny za odpowiedni transport niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów.
    5. Zlecający i Przewoźnik są zobowiązani do ustalenia szczegółów Usługi Przewozowej.

5) Ogłoszenia

    1. Zlecający dodaje Ogłoszenie za pomocą specjalnego formularza, który szerzej opisany jest w Załączniku 1.
    2. Zabronione jest umieszczanie takich informacji, które mogą prowadzić do wykluczenia Bet Trans z pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans. Zabronione treści są omówione w Załączniku 3.
    3. Po zatwierdzeniu przez Zlecającego opisu Ogłoszenia, jest ono publikowane w serwisie. Możliwe jest usunięcie Ogłoszenia lub zmiana jego treści, aż do momentu nadejścia pierwszej Oferty.
    4. Zlecający może wybrać Ofertę, która jest jego zdaniem najlepsza, a nie najtańsza, i nie musi podawać powodów zaakceptowania Oferty.
    5. Umieszczenie Ogłoszenia potwierdza, że Zlecający, działając w dobrej woli, zleca transport, który nie narusza prawa, i że jest upoważniony do zawierania umowy i wypełnienia zobowiązań wynikających z niej.
    6. Opis przedmiotu powinien być zgodny z prawdą i nie powinien wprowadzać Przewoźnika w błąd. Zlecający jest w pełni odpowiedzialny za treść Ogłoszenia, łącznie z błędami.
    7. Gdy Oferta zostaje zaakceptowana, dane kontaktowe Zlecającego są przesyłane do Przewoźnika, którego Oferta została zaakceptowana.
    8. Ogłoszenia powinny dotyczyć Przesyłek. Publikowanie Ogłoszeń komercyjnych jest zabronione.
    9. Bet Trans zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń, które naruszają postanowienia tego Regulaminu.

6) Tryb Ofertowy

    1. Przewoźnik, za pomocą specjalnego formularza na stronie Ogłoszenia, bierze udział w Trybie Ofertowym. Do Oferty można dołączyć dodatkowe szczegóły. Oferta jest automatycznie dodana do strony Ogłoszenia i widoczna dla wszystkich odwiedzających Bet Trans. Dodatkowo, powiadomienie jest wysłane na adres e-mail Zlecającego.
    2. Składając Ofertę, Przewoźnik zgadza się by jego dane kontaktowe zostały wysłane do Zlecającego w przypadku, gdy jego Oferta zostanie zaakceptowana.
    3. Oferta może zostać wycofana dopóki nie zostanie zaakceptowana przez Zlecającego.
    4. Tryb Ofertowy zostaje zamknięty gdy:
        a) upływa jego termin
        b) Zlecający wybiera jedną z Ofert
        c) Zlecający usuwa Ogłoszenie
    5. Po zamknięciu Trybu Ofertowego składanie Ofert jest niemożliwe.
    6. Oferta złożona przez Przewoźnika, którego Konto zostało zablokowane przez Administratora jest nieważna nawet jeśli Konto zostanie odblokowane.
    7. Zabronione jest umieszczanie takich informacji, które mogą prowadzić do wykluczenia Bet Trans z pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans. Zabronione treści są omówione w Załączniku 3.
    8. Bet Trans zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszeń, które naruszają postanowienia tego Regulaminu.

7) Umowy

    1. Gdy Zlecający wybiera Ofertę Przewoźnika, zawierają oni Umowę na wykonanie Usługi Przewozowej. Jeśli Umowa zostaje zawarta przez pomyłkę, nie jest ważna. Zarówno Zlecający, jak i Przewoźnik otrzymują stosowne powiadomienie o zawarciu Umowy na adres e-mail.
    2. Zlecający powinien się skontaktować z Przewoźnikiem jak najszybciej po zaakceptowaniu jego Oferty.
    3. Zlecający jest zobowiązany do dokończenia transakcji. Akceptując Ofertę, potwierdza że ustalenia wynikające z Ogłoszenia oraz oferty są wiążące.
    4. Jeśli Oferta została zaakceptowana, z reguły nie może zostać wycofana. Wyjątkiem są sytuacje gdy jest ona nielegalna lub gdy Usługa Przewozowa nie może zostać wykonana z winy Przewoźnika. Ponadto, Zlecający może wycofać się z Umowy gdy transport danego towaru nie jest mu już potrzebny.
    5. Przewoźnik ma prawo do obejrzenia Przesyłki przed transportem i odmowy transportu jeśli jej transport jest nielegalny, jeśli faktyczne wymiary bardzo odbiegają od tych podanych w Ogłoszeniu lub gdy Zlecający pominął istotne informacje w opisie Przesyłki. Ponadto, Zlecający powinien wstrzymać się z pełnym zapakowaniem Przesyłki do momentu oględzin Przewoźnika.

8) Komunikacja pomiędzy Użytkownikami

    1. Podczas trwania Trybu Ofertowego Zlecający i Przewoźnik mogą komunikować się poprzez system komunikacji Bet Trans, wysyłając do siebie wiadomości. Treść wiadomości jest automatycznie publikowana na stronie Ogłoszenia i jest widoczna dla wszystkich odwiedzających, a powiadomienie jest wysyłane na adres e-mail adresata.
    2. Zabronione jest umieszczanie takich informacji, które mogą prowadzić do wykluczenia Bet Trans z pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans. Zabronione treści są omówione w Załączniku 3.
    3. Użytkownicy są odpowiedzialni za treść swoich wiadomości.
    4. Administrator może usunąć wiadomości jeśli naruszają one Regulamin.

9) Płatności i Opłaty

    1. Niektóre z usług świadczonych przez Bet Trans są płatne. Z reguły Przewoźnik jest odpowiedzialny za opłaty i prowizje. Zlecający może zostać obciążony kosztami tylko jeśli wybierze dodatkowe opcje Ogłoszenia, omówione w Załączniku 2.
    2. Wszelkie opłaty i prowizje są omówione w Załączniku 2.
    3. Użytkownicy otrzymują faktury VAT wystawione na podstawie danych z ich Kont.
    4. Wszelkie opłaty i prowizje za usługi świadczone w ramach Bet Trans są wysyłane na konto (numer rachunku bankowego wkrótce).

10) Obowiązki i Funkcja Bet Trans

    1. Bet Trans umożliwia Użytkownikom zawieranie umów na wykonanie Usługi Przewozowej.
    2. Bet Trans nie jest firmą przewozową. Jego rolą jest umożliwienie Użytkownikom komunikacji w celu: a) znalezienia Przewoźnika (Zlecający) b) znalezienia Zlecającego (Przewoźnik)
    3. Bet Trans nie jest stroną Umów zawieranych między Użytkownikami.
    4. W przypadku reklamacji z powodu jakości, bezpieczeństwa lub legalności transportu pełną odpowiedzialność ponosi Przewoźnik.
    5. Bet Trans dokłada wszelkich starań, by informacje podane przez Użytkowników były prawdziwe, zwłaszcza te dotyczące:
        a) licencji i ubezpieczeń posiadanych przez Przewoźników
        b) zdolności Przewoźnika do przewozu Przesyłki
        c) zdolności Zlecającego do przygotowania Przesyłki do transportu
        d) informacji zamieszczonych na profilu Przewoźnika
    6. Bet Trans nie może zagwarantować: że Zlecający i Przewoźnik doprowadzą Usługę Przewozową do końca, jakości Usługi oraz, że płatność za Usługę zostanie dokonana.

11) System Informacji Zwrotnej (Komentarze i Oceny)

    1. W serwisie Bet Trans Użytkownicy mogą oceniać innych Użytkowników a także publikować komentarze informujące o ich opinii na temat Usług świadczonych przez nich. Jeśli Tryb Ofertowy zakończył się wyborem Oferty, Zlecający może ocenić i skomentować Przewoźnika (i vice versa). Użytkownik, który otrzymał komentarz może na niego odpowiedzieć. Komentarze otrzymane i wystawione (z odpowiedziami) są widoczne na profilu Użytkownika.
    2. Komentarze mogą być pozytywne, negatywne lub neutralne i są zawsze przypisane do Konta i Ogłoszenia.
    3. Komentarze nie powinny naruszać prawa i dobrych obyczajów, powinny być zgodne z prawdą. Zabronione treści są omówione w Załączniku 3.
    4. W niektórych przypadkach Administrator może usunąć komentarze lub poprosić Użytkowników o edytowanie ich. Może to nastąpić gdy:
        a) komentarz narusza zasady omówione w Załączniku 3
        b) komentarz został wystawiony przez pomyłkę
        c) komentarz został wystawiony przez Użytkownika, który wziął udział w Trybie Ofertowym tylko po to, by go wystawić
        d) komentarz jest nieczytelny
    5. Komentarz może być anulowany za obopólną zgodą gdy jedna ze stron złoży odpowiedni wniosek:
        a) do 120 dni po zamknięciu Trybu Ofertowego lub 30 dni po opublikowaniu komentarza
        b) gdy druga strona zgodzi się na to do 45 dni po wysłaniu wniosku
    6. Jeśli komentarz został anulowany, nie ma możliwości ponownego komentarza w tym Trybie Ofertowym. Komentarz może być anulowany tylko raz.
    7. Zabronione jest dodawanie fikcyjnych komentarzy.

12) Strona Użytkownika

    1. Wszystkie informacje na Stronie Użytkownika są widoczne dla odwiedzających Bet Trans.
    2. Przewoźnik, który został zweryfikowany pozytywnie może dodawać zdjęcia i opis firmy oraz usług. Opcje te nie są dostępne dla niezweryfikowanych Przewoźników.
    3. Dodając zdjęcia i inne informacje na swoim Profilu, Użytkownik zgadza się na upublicznianie ich w Bet Trans.

13) Treści publikowane przez Użytkowników

    1. Użytkownicy publikują materiały dobrowolnie. Robiąc to, zgadzają się na publikację ich w Bet Trans.
    2. Bet Trans dokłada wszelkich starań, by treści zabronione były usuwane z serwisu.
    3. Zabronione jest dodawanie materiałów naruszających jakiekolwiek prawa. Dodając wszelkie materiały, Użytkownik potwierdza, że jest upoważniony do tego.

14) Blokada Konta

    1. Bet Trans może zablokować Konto na czas określony lub nieokreślony gdy:
        a) Użytkownik narusza Regulamin
        b) Użytkownik nie uiścił należności względem Bet Trans (Załącznik 2)
        c) działania Użytkownika zagrażają bezpieczeństwu Bet Trans lub zakłócają korzystanie z Bet Trans przez innych Użytkowników
        d) dane Użytkownika wymagają weryfikacji
    2. Gdy Konto jest zawieszone, Użytkownik może się do niego zalogować ale nie może brać udziału w Trybie Ofertowym, komunikować się z innymi Użytkownikami oraz wystawiać oceny i komentarze innym Użytkownikom.
    3. Gdy Konto jest zawieszone, wszelkie Oferty i Ogłoszenia zostają wycofane.
    4. Administrator odblokuje Konto gdy Użytkownik zaprzestanie akcji, które skutkowały zablokowaniem Konta lub gdy uiści wszystkie należności.
    5. Po odblokowaniu Konta Ogłoszenia oraz Oferty, które zostały wycofane NIE zostaną przywrócone.
    6. W uzasadnionych przypadkach Użytkownik może poprosić o odblokowanie Konta zanim zaprzestane będą działania skutkujące zablokowaniem Konta, a Administrator może je odblokować tymczasowo lub na stałe.

15) Usunięcie Konta

    1. Użytkownik może usunąć Konto wysyłając specjalny formularz (dostępny w sekcji ‘Moje Konto’) i potwierdzając Nazwę Użytkownika oraz hasło.
    2. Konto może zostać usunięte tylko w przypadku, gdy Użytkownik nie zalega z opłatami na rzecz Bet Trans.
    3. Jeśli postanowienia Regulaminu są łamane przez Użytkownika, Administrator może usunąć Konto (ale TYLKO z podaniem przyczyny).

16) Polityka Prywatności

    1. Wszelkie dane wprowadzone przez Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez XXX zgodnie z prawą i polityką prywatności wyjaśnioną w Załączniku 5.
    2. Użytkownicy otrzymują dostęp do danych innych Użytkowników tylko w przypadkach omówionych w Regulaminie i innych uzasadnionych przypadkach za zgodą zainteresowanego.
    3. Użytkownicy są zobowiązani zachować w tajemnicy informacje na temat innych Użytkowników, chyba że zainteresowany zgodził się by postępować inaczej. Informacje otrzymane od Bet Trans mogą być użyte tylko do realizacji Ogłoszenia.

17) Zmiany w Regulaminie

    1. Treść tego Regulaminu może ulec zmianie. Użytkownicy zostaną poinformowani o wszelkich zmianach (i terminie wejścia tych zmian w życie) na stronie Bet Trans co najmniej 14 dni przed ich wejściem w życie. Jeśli Użytkownik nie akceptuje zmian w Regulaminie, powinien o tym poinformować w ciągu 14 od informacji o zmianach. Brak akceptacji zmian skutkuje zerwaniem umowy z Bet Trans.
    2. Tryby Ofertowe, które rozpoczęły się przed dokonaniem zmian zostaną dokończone na zasadach obowiązujących w momencie ich rozpoczęcia.
    3. Wszelkie spory zostaną przekazane do odpowiednich sądów.
    4. Jeśli przypadki nie są sprecyzowane w Regulaminie, Użytkownicy powinni stosować się do obowiązującego prawa.

18) Reklamacje

    1. Użytkownicy mogą składać reklamacje dotyczące pracy Bet Trans.
    2. Reklamacje mogą być wysyłane za pomocą formularza na stronie Bet Trans lub w formie pisemnej na adres XXX. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Użytkownika oraz opis problemu.
    3. Jeśli informacje zawarte w reklamacji muszą zostać uzupełnione zanim zostanie ona rozpatrzona, Użytkownik otrzyma stosowne powiadomienie.
    4. Dział Reklamacji Bet Trans rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od jej otrzymania.

19) Zakończenie działalności przez Bet Trans

    1. Jeśli z jakichkolwiek powodów Bet Trans zakończy swą działalność, Użytkownicy zostaną poinformowani o tym fakcie z wyprzedzeniem tak by mogli doprowadzić wszystkie operacje w ramach Bet Trans do końca.
    2. Użytkownicy, którzy posiadają fundusze na Koncie otrzymają zwrot na podany nr konta.
    3. Gdy działalność Bet Trans zostanie zakończona, strona internetowa zostanie usunięta a dane Użytkowników pozostaną zapisane na wewnętrznym serwerze tylko przez okres czasu określony przez prawo.

Załączniki

    1. Tworzenie Ogłoszenia

        1) Aby stworzyć Ogłoszenie, Zlecający musi wypełnić formularz na stronie Bet Trans. Zawiera on: tytuł, opis Przesyłki, kategorię Przesyłki i czas trwania Ogłoszenia. Opis może być bardziej precyzyjny, jeśli Zlecający poda więcej szczegółów.
        2) Ogłoszenia nie mogą zawierać zabronionych treści (Załącznik 3).
        3) Opis powinien zawierać wszelkie informacje, które mogą być użyteczne przy składaniu Oferty, zwłaszcza te cechy przedmiotu, które wpływają na rodzaj pojazdu, wymagane uprawnienia itp. Zatajanie tych informacji jest zabronione.
        4) Zabronione jest używanie takich słów kluczowych, które manipulują wynikami wyszukiwarki Bet Trans.
        5) Elementy HTML, JavaScript i innych języków programowania oraz wszelkich technologii nie mogą być używane do:
            a) przekierowania do innych stron internetowych gdy opis Ogłoszenia jest wyświetlany
            b) otwierania nowych okien przeglądarki
            c) otwierania okien dialogowych gdy opis Ogłoszenia jest wyświetlany
            d) ładowania nowych stron internetowych
            e) wpływania w jakikolwiek sposób na Tryb Ofertowy
            f) używania plików ‘cookies’ w sposób szkodliwy dla Bet Trans lub innych Użytkowników
            g) wszelkich aktywności, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie Bet Trans
        6) Użytkownicy mogą umieszczać w opisie linki do innych stron internetowych pod warunkiem, że nie prowadzą one do wykluczenia Bet Trans z  pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans.
        7) Treść opisu nie może naruszać prawa ani dobrych obyczajów. Użycie materiałów będących własnością innej osoby wymaga pozwolenia.

    2. Prowizje

        I. Ogólne informacje
            1. Bet Trans nalicza dwa rodzaje opłat:
                a) prowizja od każdej zawartej umowy (płacona przez Przewoźników)
                b) opłaty za opcje dodatkowe (dostępne dla Przewoźników i Zlecających)
            2. Przewoźnicy nie mogą obciążyć Zlecających kosztami prowizji i dodatkowych opcji.
        I.A. Prowizje
            1. Prowizje są płacone tylko przez Przewoźników. Gdy Zlecający wybierze Ofertę, Umowa między nim a Przewoźnikiem zostaje zawarta. Oznacza to również, że Przewoźnik jest zobowiązany do zapłaty prowizji. Odpowiednia suma pieniędzy zostaje odjęta z salda Użytkownika na jego Koncie.
            2. Prowizja jest naliczana jako procent Wartości Usługi, a kwota wyjściowa jest kwotą brutto.
            3. Prowizja jest obliczana zgodnie z poniższym wzorem: a) Ogłoszenia w PLN:
                a) Ogłoszenia w PLN:
                    Wartość Usługi - Prowizja
                    0,01 - 100,00 - 6,90 zł + VAT
                    100,01 - 300,00 - 6,9% kwoty powyżej 100,00 zł + 6,90 zł + VAT
                    ........
                    ........
                b) Ogłoszenia w €:
                    Wartość Usługi - Prowizja
                    0,01 - 60,00 - 5,50 € + VAT
                    ........
                    ........
                    ........
                    ........
            4. Bet Trans zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości prowizji. Procedura jest identyczna jak w przypadku zmian w Regulaminie.
            5. W specjalnych przypadkach Bet Trans zastrzega sobie prawdo do ustalenia indywidualnej wartości prowizji dla Przewoźnika.
            6. Bet Trans zastrzega sobie prawo do tymczasowego obniżenia opłat i prowizji.

        I.B. Opłaty za dodatkowe opcje
            1. Użytkownicy mogą wykupić dodatkowe opcje przy publikacji Ogłoszeń, które pomogą im wypromować te Ogłoszenia. Opłata za te opcje jest naliczana gdy Ogłoszenie zostaje opublikowane. Jeśli opcje zostaną aktywowane już po publikacji Ogłoszenia, opłata zostanie naliczona zgodnie z tabelą cen.
            2. Jeśli Ogłoszenie zostało usunięte, opłata nie zostanie zwrócona, chyba że Użytkownik rozwiązuje umowę z Bet Trans.
            3. Opłaty za dodatkowe opcje są naliczane zgodnie z poniższym cennikiem (kwota zawiera VAT):
                a) Wyróżnione Ogłoszenie – 16 zł
                b) ‘Pilne’ Ogłoszenie – 7 zł
            4. Opłaty za dodatkowe opcje wykonywane są przez serwis PayU w momencie zakupienia. Ogłoszenie z dodatkową opcją jest publikowane od razu po dokonaniu wpłaty (opłaty Przewoźników są opisane w kolejnej sekcji).
        II. System Rozliczeń
            A) Przewoźnicy
                1. Wszelkie płatności i rozliczenia Użytkowników są prowadzone indywidualnie dla każdego Użytkownika
                2. Użytkownicy mają dostęp do historii swoich płatności klikając w zakładkę ‘Rozliczenia’.
                3. Użytkownicy mają dostęp do historii płatności i salda z ostatnich dwóch lat. By uzyskać dostęp do wcześniejszej historii należy zgłosić się pod adresem e-mail: XXXXXXX .
                4. Użytkownicy mogą brać udział w Trybie Ofertowym tylko gdy nie mają żadnych nieuregulowanych płatności.
                5. Użytkownicy są zobowiązani dokonać wszelkich płatności przed upłynięciem wyznaczonej daty. Oprócz faktur VAT, otrzymują informacje na temat kwoty, jaką muszą zapłacić na koniec każdego miesiąca.
                6. Jeśli saldo Użytkownika jest ujemne po upłynięciu terminu płatności, należy je natychmiastowo uregulować. Na adres e-mail zostanie wysłane odpowiednie przypomnienie.
                7. Płatności dokonane przez Użytkowników są automatycznie przypisane do najstarszych należności.
                8. Jeśli płatności nie zostaną uregulowane po upłynięciu terminu zapłaty, Konto Użytkownika może zostać zablokowane częściowo lub w całości. Zapłata należności będzie skutkować odblokowaniem Konta.
                9. Płatności można dokonać za pomocą PayU lub jednej z pozostałych metod: przelewu elektronicznego, karty kredytowej lub tradycyjnego przelewu.
            B) Nadpłaty
                1. Jeśli saldo Użytkownika jest dodatnie, może on poprosić o zwrot tej sumy w każdej chwili.
                2. Wypłata nastąpi tylko wtedy, gdy Użytkownik wyśle stosowny wniosek z numerem swojego konta na adres e-mail: XXXXXXXXXXXXX .
                3. Jeśli Użytkownik zalega z jakąkolwiek zapłatą, nadpłata zostanie przeznaczona na pokrycie jej.
                4. Jeśli nie podano numeru konta, nadpłata zostanie zwrócona przelewem pocztowym na dane podane przy Rejestracji.
                5. 5% kwoty nadpłaty zostanie przeznaczona na opłaty manipulacyjne, chyba że nadpłata jest efektem działań Bet Trans.
                6. Jeśli zwrot nadpłaty jest związany z fakturą korygującą, musi ona zostać odesłana wraz z potwierdzeniem jej otrzymania.
                7. Administrator może wysłać środki na Konto Użytkowników każdej chwili. Ta kwota nie może zostać podjęta z Konta, tylko użyta do opłacenia dodatkowych opcji Ogłoszenia. Użytkownicy zostaną poinformowani o takich czynnościach.
            C) Płatności PayU
                1. Płatności na rzecz Bet Trans można dokonywać poprzez serwis PayPal (www.paypal.com/pl).
                2. Płatności mogą dokonywać wyłącznie osoby upoważnione do korzystania ze środków płatniczych użytych w tych operacjach. Wszelkie nieupoważnione korzystanie ze środków płatniczych wykryte przez PayPal zostanie zgłoszone do odpowiednich służb.
                3. Użytkownicy mogą dokonywać płatności po wypełnieniu formularza na Bet Trans. Informacje zostaną bezpośrednio przekazane PayPal.
                4. Po potwierdzeniu formularza Użytkownicy są przekierowani na stronę partnera PayPal zgodnie z wybraną opcją.
        II. Data płatności
            1. Użytkownicy są zobowiązani do opłacenia faktury w ciągu 5 dni od otrzymania jej.
            2. Administrator może przedłużyć termin płatności.
        III. Zwrot prowizji
            1. W uzasadnionych przypadkach Bet Trans może zwrócić prowizję zapłaconą przez Przewoźnika.
            2. Aby otrzymać zwrot prowizji, Użytkownik musi wysłać formularz z Bet Trans przed upływem 30 dni od naliczenia jej. W wyjątkowych przypadkach Bet Trans rozpatrzy wnioski złożone po tym terminie, ale nie później niż 90 po naliczeniu prowizji.
            3. Jeżeli wysłano już fakturę, Użytkownik otrzyma fakturę korygującą.
        IV. Faktury
            1. Faktury są tworzone, wystawiane i wysyłane w formie elektronicznej. Są autentyczne.
            2. Rejestrując się w Bet Trans i akceptując Regulamin Użytkownik zgadza się na:
                a) otrzymywanie faktur od Bet Trans na adres e-mail (są one również dostępne na stronie internetowej Bet Trans)
                b) otrzymywanie faktur w formacie PDF
            3. Faktury Użytkownika są dostępne w zakładce ‘Moje faktury’ w sekcji ‘Moje Konto’.
            4. Administrator może wysłać dodatkowe informacje dotyczące faktur na adres e-mail.
            5. Faktury korygujące oraz kopie faktur są również wysyłane na adres e-mail.
            6. Użytkownicy mogą wybrać, aby nie otrzymywać faktur drogą elektroniczną. Aby to zrobić, należy wysłać wniosek na adres e-mail: XXXXXXX . Od następnego miesiąca wszystkie faktury będą wysyłane w wersji papierowej na adres podany przez Użytkownika.
            7. Jeśli Użytkownik chce otrzymywać faktury ponownie drogą elektroniczną, musi wysłać stosowny wniosek na adres e-mail: XXXXXX .
            8. Użytkownicy mogą otrzymywać faktury zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej.
            9. Faktury są tworzone ostatniego dnia miesiąca i zawierają wszystkie płatności Użytkownika z tego miesiąca.
            10. Użytkownicy z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska są zobowiązani przedstawić dokumenty potwierdzające to. Dokumenty te będą weryfikowane.
            11. Użytkownicy są zobowiązani do korekty wszelkich informacji potrzebnych do tworzenia faktur jeśli uległy one zmianie (zwłaszcza nowy adres e-mail lub adres zamieszkania).  

    3. Zabronione treści

        A) Ogólne informacje
            1. Treści publikowane w serwisie Bet Trans powinny być jasne, spójne i nie powinny zawierać:
                a) wszelkich informacji, które mogą prowadzić do wykluczenia Bet Trans z  pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans, lub zachęcać do tego
                b) reklam usług poza Bet Trans
                c) informacji, które mogą wprowadzać w błąd innych Użytkowników
                d) nazw oraz linków do stron oferujących usługi podobne do Bet Trans
                e) wszelkich treści wulgarnych, obscenicznych, pornograficznych, lub w jakikolwiek sposób agresywnych
            2. Inne obostrzenia są opisane w dalszej części tego Załącznika.  
        B) Treści zabronione w Ogłoszeniach, Ofertach i Wiadomościach
            1. W Ogłoszeniach, Ofertach i Wiadomościach zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających prawo lub ten Regulamin. Ponadto, Użytkownicy nie mogą umieszczać informacji, które mogą prowadzić do wykluczenia Bet Trans z  pośredniczenia w zawieraniu Umów pomiędzy Użytkownikami Bet Trans, lub zachęcać do tego.  
        C) Treści zabronione w Systemie Informacji Zwrotnej
            1. Komentarze i odpowiedzi nie mogą zawierać:
                a) danych osobowych Użytkowników biorących udział w Trybie Ofertowym, poza ich Loginem
                b) nazw stron internetowych
                c) reklam i ogłoszeń
        D) Treści zabronione na stronie profilu Użytkownika
            1. Opis Przewoźnika nie może zawierać jego informacji kontaktowych.  
        E) Inne
            1. Login Użytkownika nie może zawierać jego informacji kontaktowych      

    4. Przerwy w działaniu Bet Trans

        1. Bet Trans dokłada wszelkich starań aby serwis działał nieprzerwanie i bezawaryjnie. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek awarii, podjęte zostaną starania by problem został jak najszybciej rozwiązany.
        2. Aby zapobiec wszelkim awariom, konieczne są przerwy techniczne. Bet Trans dokłada wszelkich starań by miały one miejsce w godzinach jak najbardziej dogodnych dla Użytkowników, czyli w nocy.  

    5. Polityka prywatności

        1) Podczas korzystania z Bet Trans Użytkownicy mogą zostać poproszeni o podanie swoich danych osobowych do celów związanych z usługami świadczonymi przez Bet Trans.
        2) WKRÓTCE NASTĄPI UZUPEŁNIENIE TREŚCI O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - PRZEPRASZAMY ZA UTRUDNIENIA
        3) Bet Trans dokłada wszelkich starań by chronić zebrane dane przed nieupoważnionym dostępem, awariami, nieupoważnionymi zmianami. Odpowiednie środki techniczne zostały użyte by to zapewnić.
        4) Bet Trans kontroluje przetwarzanie danych i umożliwia dostęp do nich tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do prawidłowego działania serwisu.
        5) Użytkownicy podają swoje dane osobiste z własnej woli. Brak podania pewnych danych może utrudnić świadczenie pewnych usług w ramach Bet Trans, zwłaszcza utworzenia Konta.
        6) Użytkownicy mogą edytować i wnioskować o usunięcie swoich danych osobistych z bazy danych Bet Trans. Wniosek może zostać odrzucony jeżeli Użytkownik naruszył prawo lub regulamin i zachowanie tych danych może mieć wpływ na rozwiązanie sprawy.
        7) Informacje na temat Użytkowników mogą zostać przekazane odpowiednim służbom, zgodnie z obowiązującym prawem.
        8) Bet Trans może wynająć firmę zewnętrzną w celu przetwarzania danych Użytkowników wyłącznie za ich zgodą.
        9) Bet Trans może przesłać dane Użytkownika do firmy PayU (ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań) wyłącznie za jego zgodą.
        10) Bet Trans używa adresów IP Użytkowników do celów technicznych, statystycznych i bezpieczeństwa.
        11) Informacje kontaktowe Użytkowników mogą zostać użyte w konkursach przeprowadzanych przez Bet Trans. Użytkownicy mogą zrezygnować z udziału w tych konkursach w każdej chwili.
        12) Strona internetowa Bet Trans korzysta z plików ‘cookies’ w celu usprawnienia jej pracy. Są one bezpieczne dla urządzeń Użytkowników. Używa się ich w celu dostosowania ustawień strony do preferencji Użytkowników oraz do tworzenia statystyk.
        13) Użytkownicy mogą zmienić ustawienia plików ‘cookies’ w każdej chwili. Mogą to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki internetowej (gdzie jest to opisane). Użytkownicy mogą usunąć pliki ‘cookies’ w każdej chwili, jednak może to wpłynąć na działanie strony.


    6. Wzór podania o odstąpienie od umowy

Kliknij w odnośnik aby pobrać wzór podania ->

    7. Wzór formularza reklamacyjnego

Kliknij w odnośnik aby pobrać wzór podania ->

    8. Prawa Użytkownika do odstąpienia od Umowy

        A. Prawa Konsumentów
            Użytkownik może odstąpić od umowy z Bet Trans bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Użytkownik musi poinformować Bet Trans o swojej decyzji. Formularz z Załącznika 6 może być użyty, jednakże nie jest on obowiązkowy
        B. Konsekwencje
            Jeżeli Użytkownik odstąpił od płatnej usługi, zwrócimy jego punkty w ciągu 14 dni od otrzymania podania. Zwrotu dokonamy poprzez przywrócenie odpowiedniej ilości punktów na konto użytkownika. Jeżeli usługa płatna rozpoczęła się przed upływem terminu odstąpienia od umowy, zwrócona ilość punktów będzie proporcjonalna do czasu obowiązywania tej usługi.

COPYRIGHT 2017 BET TRANS